Bewerkings overeenkomst

CV5 zal bij de verwerking van gegevens in het kader van de opdracht handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en alle redelijke instructies van Verantwoordelijke.
CV5 zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verantwoordelijke wordt in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te (laten) stellen van de door CV5 genomen technische en organisatorische maatregelen.

De geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens door de CV5, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om persoonsgegevens te verstrekken of dit voortvloeit uit de werkzaamheden.

CV5 verplicht de personen die in zijn dienst zijn dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kennis kunnen nemen. CV5 zal Verantwoordelijke terstond op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van mededeling van de gegevens in strijd met de geheimhoudingsplicht.

CV5 is aansprakelijk voor schade of nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de voorschriften bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens en deze overeenkomst, wanneer de schade of het nadeel is ontstaan door haar werkzaamheid als CV5 voor Verantwoordelijke.

Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van artikel 34a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal CV5 Verantwoordelijke onverwijld na ontdekking op de hoogte stellen van een datalek als bedoeld in voornoemd artikel. De beoordeling of sprake is van een datalek dat moet worden gemeld en de feitelijke melding hiervan, zal worden gedaan door Verantwoordelijke. CV5 zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen en herhaling van het incident te voorkomen.

CV5 zal Verantwoordelijke voorzien van alle relevante gegevens die nodig zijn voor een correcte analyse en opvolging, waaronder een eventuele melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewerkingsovereenkomst  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy policy  |  Word CV Templates
Deze website is veilig en gecontroleerd door:
Safe Browsing Google Mcafee Secure